Applications and Information Office
Introduction to isiZulu in Undergraduate Degrees

Make History

The University of KwaZulu-Natal (UKZN) is located in the picturesque province of KwaZulu-Natal. It is a teaching and research-led university with a proud and rich heritage of academic excellence. In 2010 our province celebrated 100 years of Higher Education – a centenary of scholarship, innovation and community engagement. This vast wealth of knowledge production lies at the heart of the university’s success as one of the top institutions on the African continent and one of only three South African Universities listed amongst the top 500 Universities in the world according to the Academic Rankings of World Universities (ARWU).

Yenza Umlando

Unyaka ka 2010 ungunyaka Inyuvesi yakwaZulu-Natali (UKZN) eqeda ngawo iminyaka eyikhulu (100) kwimfundo ephakeme esifundazweni sakwaZulu-Natal. Kulesi sikhathi Inyuvesi ibizikhandla ngeimfundaze, ukuletha ushintsho kanye nokuzibandakanya nemiphakathi ngokungaphezi.


I-UKZN iyazigqaja ngokuba yinyuvesi eholwa ezocwaningo kwezemfundo, lokhu kwendlalewa yizikhungo eziyisihlanu zemfundo (iWestville, Edgewood, Howard College, Nelson R Mandela School of Medicine kanye nePietermaritzburg) nezindawo ezihlala abafundi.


Please download  Adobe Reader  to view the documents
  

Latest News

South African First time applicants must apply via CAO at

www.cao.ac.za

Closing dates:

Medicine: 30 June 
All other programmes: 30 September

Application for Funding in 2017

How to Apply

Latest Events

Applications & Information office

Telephone: + 27 (31) 260 2212

Fax : +27 (31) 260 3736

Email : enquiries@ukzn.ac.za

 

Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved